L i n k i  i  a d r e s y
www.city.poznan.pl/ miejski informator multimedialny
www.men.waw.pl/ oficjalna witryna MEN
www.ko.poznan.pl/ Kuratorium Oświaty w Poznaniu
www.szkoly.edu.pl/ Ogólnopolska Szkoła Informatyczna
www.wsip.com.pl/ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
www.dzieci.bci.pl/ Strona dzieci sprawnych inaczej
http://republika.pl/eszejba/programy%20komputerowe.htm Programy edukacyjne
http://katalog.batory.org.pl/czasopisma.pl/pismp?id_pisma=1o "Bardziej Kochani" - magazyn poświącony problemom osób z zespołem Downa i ich rodzin
www.swron.internet.pl/ Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pctp.com.pl/ Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej

Akty prawne dotyczące Oświaty:

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. nr 13 poz.109)

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.10.1993 r.(D. Urz. MEN Nr 9 poz. 36) w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, kształcenia tych uczniów w publicznych ogólnodostępnych i integracyjnych szkołach i placówkach, zasad organizacji kształcenia specjalnego i integracyjnego